DEELNAMEVOORWAARDEN voor het Jaarboek Kunstenaars 2025

1. Algemeen.
1a. Het Jaarboek Kunstenaars 2025 (hierna: Jaarboek) biedt beeldend kunstenaars gelegenheid zich in een omvangrijk boek met een hoge oplage aan een groot publiek te presenteren. 
1b. Kunstenaars kunnen zich in het Jaarboek presenteren met 1, 2, 3 of 4 pagina’s.
1c. De samenstelling en uitgave van het Jaarboek geschiedt onder verantwoordelijkheid van Stichting Kunstweek (hierna: uitgever). 
1d. De editie 2025 van het Jaarboek verschijnt op zaterdag 16 november 2024.
1e. Beeldend kunstenaars die zich in het Jaarboek willen presenteren, accepteren deze deelnamevoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

2. Aanmelden voor deelname.
2a. Kunstenaars melden zich aan voor een presentatie in het Jaarboek door het insturen van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier.
2b. Aanmelden kan via de website van het Jaarboek www.jaarboekkunstenaars.nl
2c. De uiterste aanmelddatum voor een presentatie is 31 juli 2024.
2d. Een toetsingscommissie beoordeelt elke aanmelding primair op basis van de antwoorden die gegeven worden op de vragen die met het aanmeldingsformulier worden gesteld. Daarnaast wordt het werk via de website van de kunstenaar beoordeeld. De beoordeling leidt tot acceptatie of afwijzing van de aanmelding.
2e. Binnen tien werkdagen na aanmelding krijgt de kunstenaar die zich heeft aangemeld, per e-mail bericht van acceptatie of afwijzing. 
2f. De uitgever kan zonder opgave van redenen een aanmelding voor een presentatie weigeren.
2g. Een kunstenaar die zich heeft aangemeld en wordt afgewezen, is geen kosten verschuldigd. 

3. Afmelden voor deelname.
3a. Afmelding voor deelname moet per e-mail of per gewone post gebeuren. Afmelding wordt altijd binnen enkele werkdagen door de organisatie bevestigd.
3b. Afmelding is tot 5 werkdagen na aanmelding kosteloos mogelijk.
3c. Afmelding is van 5 werkdagen na aanmelding tot 31 juli 2024 mogelijk tegen 40% van de kosten verbonden aan de presentatie. 
3d. In de periode 31 juli tot 15 augustus 2024 is afmelding mogelijk tegen 80% van de kosten verbonden aan de presentatie. 
3e. Bij afmelding na 15 augustus 2024 zijn de volledige kosten verschuldigd.

4. De presentatie.
4a. Om de kwaliteit van de presentaties te bewaken en daarmee voor een belangrijk deel de kwaliteit van het Jaarboek, moeten de foto’s aan kwaliteitseisen voldoen die enerzijds bepaald worden in termen van beeldtechnische kwaliteiten (zie 4f) en anderzijds in kwalitatieve/ artistieke zin door een toetsingscommissie. 
4b. Om een harmonieuze opmaak te realiseren, wordt de opmaak van het Jaarboek bepaald en bewaakt door de vormgevers.
4c. Elke presentatie in het Jaarboek op 1 pagina bestaat uit 1 afbeelding (is 1 kunstwerk) plus eventuele gegevens over het werk. Daarnaast wordt de website of e-mailadres (niet beide) van de kunstenaar vermeld. 
4d. Elke presentatie in het Jaarboek op 2 pagina’s bestaat uit 2 afbeeldingen (is 2 kunstwerken) plus eventuele gegevens over het werk + eventuele biografische tekst van maximaal 50 woorden. Daarnaast wordt de website of e-mailadres van de kunstenaar vermeld. 
4e. Elke presentatie in het Jaarboek op 3 pagina’s bestaat uit 3 afbeeldingen (is 3 kunstwerken) plus eventuele gegevens over het werk + eventueel een biografische tekst van maximaal 50 woorden. Daarnaast wordt de website of e-mailadres van de kunstenaar vermeld. 
4f. Elke presentatie in het Jaarboek op 4 pagina’s bestaat uit 4 afbeeldingen (is 4 kunstwerken) plus eventuele gegevens over het werk + 1x tekst van 100 woorden óf 2x tekst van maximaal 50 woorden. Daarnaast wordt de website of e-mailadres van de kunstenaar vermeld. 
4g. De uiterste aanleverdatum van de foto of foto’s voor het Jaarboek is 1 augustus 2024.
4h. De foto of foto’s voor de presentatie moeten gemaild worden met (specificaties) 300 dpi in jpeg, gif of tif. 
4i. De kleuren worden voor druk omgezet naar CMYK waardoor er enig kleurverschil kan ontstaan.
4j. De uitgever draagt zorg voor een harmonieuze opmaak van alle presentaties.
4k. Alle presentaties worden na opmaak, voor druk, ter controle aan de kunstenaars voorgelegd.
4l. De uitgever bepaalt waar in het Jaarboek de presentaties worden geplaatst. 
4m. Het tekstblok wordt opgesteld in de onpersoonlijke vorm. Voorbeeld: “Hanny Hendrikse heeft zich kort na afronding van haar studie toegelegd op het schilderen van stillevens. Haar grote voorbeeld is Henk Helmantel.” Niet: Ik heb me kort na mijn opleiding toegelegd op het schilderen van stillevens. Mijn grote voorbeeld is …”.
4n. Kunstenaars leveren de tekst die bij hun presentatie gewenst wordt, zelf aan. Op de website van het Jaarboek zijn voorbeelden vermeld bij ‘Meest gestelde vragen’. Als de redactie het wenselijk vindt, wordt de tekst aangepast. Tekst en foto’s worden voor druk aan de kunstenaars voorgelegd. 
4o. Tijdige aanlevering van foto(‘s) en tekst (zie 4e.) is noodzakelijk in verband met de vaste verschijningsdatum van het Jaarboek. Bij te late levering vervalt het recht op deelname en blijven de kosten verschuldigd. 
4p. Als meer foto’s worden gemaild dan in de presentatie geplaatst kunnen worden, kiest de opmaker een van de gestuurde foto’s. 
4q. De foto’s moeten vrij van rechten zijn en zonder kosten en/ of vermelding van de fotograaf geplaatst kunnen worden.
4r. Met het insturen van een of meer foto’s wordt toestemming verleend de foto of foto’s zonder vergoeding ook voor andere (publicitaire) doelstellingen ten behoeve van het Jaarboek te gebruiken, zoals op de website van het Jaarboek en in folders van het Jaarboek.
4s. Een kunstenaar wordt met één presentatie opgenomen. Als een kunstenaar zich met verschillende disciplines wil presenteren, kan dat door vermelding in het tekstblok.
4t. De uitgever kan ten behoeve van het Jaarboek de namen van de kunstenaars met een presentatie in het Jaarboek, op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden. Hierbij zijn onder meer vermelding op de website van het Jaarboek en in folders mogelijk. Deze vermeldingen zijn voor de kunstenaars kosteloos.


5. Het Jaarboek. 
5a. Het Jaarboek verschijnt 16 november 2024.
5b. Het Jaarboek is in eerste instantie bedoeld om kunstenaars gelegenheid te bieden zich voor een groot publiek te presenteren. Mede door de naslagfunctie, zal het Jaarboek naar verwachting geraadpleegd en ingezien worden door de eigenaar en daarnaast door meelezers.
5c. In het boek is voorin een register opgenomen waarin iedere kunstenaar op alfabet is vermeld met een verwijzing naar de pagina(‘s) met zijn of haar presentatie.

6. Kosten.
6a. Kunstenaars zijn voor hun presentatie in het Jaarboek met opname van hun gegevens en 1 tot 4 full colour foto’s van hun werk, een bijdrage aan de kosten verschuldigd. 
6b. De bijdrage in de kosten is bij een presentatie met 1 pagina met 1 afbeelding, € 313,- exclusief BTW; bij een presentatie met 2 pagina’s met 2 afbeeldingen € 467,- exclusief BTW; bij een presentatie met 3 pagina’s met 3 afbeeldingen, € 584,- exclusief BTW en bij een presentatie met 4 pagina’s met 4 afbeeldingen, € 745,- exclusief BTW.
6c. Leden van de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK) krijgen afhankelijk van het soort lidmaatschap dat zij daar hebben, korting op de bijdrage in de kosten, ongeacht of gekozen is voor een presentatie met 1 of 2 of 3 of 4 pagina’s. De kortingen worden gecommuniceerd via de NABK.
6d. Leden van NABK-pro krijgen één pagina t.w.v. € 313,- gratis, zij kunnen hun presentatie desgewenst uitbreiden.
6e. Bij een presentatie met 1 pagina is 1 Jaarboek inbegrepen; bij een presentatie met 2 pagina’s zijn 5 Jaarboeken inbegrepen; bij een presentatie met 3 pagina’s zijn 10 Jaarboeken inbegrepen; bij een presentatie met 4 pagina’s zijn 15 Jaarboeken inbegrepen.
6f. Direct na aanmelding, ontvangt de kunstenaar een betaalverzoek voor het verschuldigde bedrag. Wanneer de ballotagecommissie besluit de aanmelding niet te accepteren, wordt het betaalde bedrag teruggestort binnen 10 werkdagen. De kunstenaar krijgt na betaling een factuur per e-mail.
6g. Deelname wordt in principe direct bij aanmelding voldaan. Als dat niet gebeurd, moeten de kosten binnen dertig dagen na aanmelding alsnog worden voldaan. Ingeval betaling niet tijdig plaatsvindt is de organisatie gerechtigd de incasso uit handen te geven waarbij de kosten de kunstenaar ten laste vallen. 
6h. Tot zes weken voor verschijning van het Jaarboek kunnen kunstenaars die zich in het Jaarboek presenteren extra boeken kopen met een grote voorintekeningkorting.
6i. Bij de bijdrage in de kosten zijn de opmaak van de pagina of pagina’s inbegrepen. 
6j. Alle kosten voor samenstelling, druk en distributie van het Jaarboek worden gedragen door de uitgever. 
6k. Alle kosten voor verkoop en promotie van het Jaarboek worden gedragen door de uitgever.

7. Overige bepalingen.
7a. De bepalingen verwoord in deze deelnamevoorwaarden, kunnen zonder nadere aankondiging door de uitgever aangepast worden. 
7b. Voor aanpassing van de deelnamevoorwaarden gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor aanpassing van de deelnamevoorwaarden van toepassing zijnde condities. 
7c. In onvoorziene gevallen zal door de uitgever naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. 
7d. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de uitgever bepalend.
7e. Op deze deelnamevoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.